We-Boost

Data

Data Driven Decisions

Wij ontwikkelen diensten en producten om de gebouwde omgeving efficiënter, innovatiever en duurzamer te maken door het inzetten van sensor- en open data.

Contact

We-Boost Data

Datastrategieën

voor de infra

Contact

Diensten

Een veilige, beschikbare infrastructuur is van vitaal belang. Intensief gebruik, extreme weersomstandigheden en veroudering zorgen voor steeds meer druk op onze infrastructuur. Met als gevolg onveilige situaties, hinder en oplopende kosten voor gebruikers en beheerders. Traditioneel bewaken we die veiligheid met inspecties, en voeren we onderhoud en vervangingen uit op vaste momenten. Bij verouderende infra leidt dat tot een sterke toename van de beheer- en onderhoudskosten, onder meer door beperkte beschikbaarheid van (deskundig) personeel en onnodige reparaties en vervangingen. Dat kan anders: onvoorziene inspecties en onderhoud zijn te vervangen door monitoring, en vaste onderhouds- en vervangingsmomenten door just-in-time reparaties op basis van de werkelijke restlevensduur.

Voor continue actueel inzicht in die restlevensduur bouwen wij digital twins (digitale kopieën van de werkelijkheid buiten) op basis van objectgegevens en open data, en vullen dat waar nodig aan met monitoringsdata. Door open data te gebruiken, maken we (vaak dure) monitoringsdata (deels) overbodig. Op de data trainen wij een kunstmatig intelligentie algoritme dat verbanden zoekt tussen oorzaken en gevolgen. Dit algoritme kan vervolgens aangeven waar en wanneer onderhoud nodig is. Daarmee geven wij assetbeheerders met een visueel dashboard inzicht in de actuele status van hun assets, beslisinformatie om vroegtijdig in te grijpen bij dreigende storingen of schade en grip te krijgen op beheer- en onderhoudskosten.

We leven steeds meer in een data-gedreven wereld. Door de toenemende beschikbaarheid van allerlei soorten en types data is het niet altijd eenvoudig om gegevens te duiden of verbanden te zien. Wij creëren inzicht in die data door data-analyses uit te voeren met kennis van zaken: vanuit onze kennis van de openbare ruimte (stedelijke ontwikkeling, infrastructuur) kennen wij raakvlakken en risico’s en weten wij wat wel en niet met elkaar te maken heeft. Met die kennis zetten we onoverzichtelijke data om in heldere KPI’s en stuurparameters. En die presenteren we in overzichtelijke dashboards, zodat in een oogopslag helder is wat er aan de hand is en waar moet worden bijgestuurd.

Nederland staat niet stil: met elkaar realiseren we nieuwe gebouwen en infrastructuur. Vaak doen we dat dichtbij bestaande objecten, waardoor schade aan die objecten of verstoring van vitale processen kan optreden. Door vroegtijdig in te grijpen is schade aan de omgeving, en dure vertraging van het bouwproject, te voorkomen.

Als onafhankelijk expert helpen wij bij het kiezen van de meest kostenefficiënte monitoringsmethode, afgestemd op de specifieke situatie, en stellen wij monitoringsplannen op. Wij acteren daarbij vanuit uw belang: hoe krijg ik het beste resultaat tegen de laagste kosten? In een monitoringsplan werken wij de oplossing uit en leggen wij de door uw opdrachtgever of vergunningverlener vereiste informatie vast.

In Nederland is een tekort van honderdduizenden woningen, en met de schaarser wordende ruimte bouwen we ook steeds vaker dichtbij het spoor. Hierdoor neemt het aantal mensen toe dat klaagt over hinderlijke trillingen. ProRail, de beheerder van het Nederlandse spoorwegnet, stuurt daarom zienswijzen bij bestemmingsplanwijzigingen binnen 100 meter van het spoor, met het verzoek om onderzoek te doen naar het voorkomen van trillingen in de geplande bebouwing.

Ook vanuit het perspectief van het realiseren van een prettig woon- en leefklimaat is het verstandig om bij de realisatie van nieuwbouw stil te staan bij het voorkomen van trillingen. Bij nieuwbouw kan trillingshinder namelijk vaak worden voorkomen met eenvoudige bouwkundige aanpassingen, tegen een fractie van de kosten van maatregelen die je achteraf zou moeten nemen als het allemaal toch tegenvalt. Het hanteren van een ander constructief concept, het aanpassen van afmetingen of de gebruikte materialen zijn maatregelen die vaak al veel effect sorteren. Soms is een creatieve oplossing denkbaar, zoals het combineren van een geluid- en trillingsscherm.

Onze specialisten hebben jarenlange ervaring met het optimaliseren van gebouwen op trillingen en het voorkomen van hinder. Wij combineren metingen en praktische, op de praktijk geënte modellen, tot een bruikbaar en praktisch advies waarmee u een trillingsarm gebouw realiseert.

Onze kracht:

 • Snel en efficiënt: vaak al binnen 2 weken het eindresultaat, tegen een zeer scherp tarief
 • Bewezen betrouwbaar: onze predicties zijn aantoonbaar nauwkeuriger en beter dan veel andere methodes, doordat ze gebaseerd zijn op honderden praktijkmetingen in Nederland
 • Heldere, juridisch houdbare afwegingen: geen maatregelen als dat niet doelmatig is, met een heldere onderbouwing op basis van jurisprudentie
 • Geen ingewikkeld adviesrapport met mitsen en maren, maar een praktisch bruikbaar totaalproduct: uw constructeur kan onze concrete adviezen direct meenemen in de verdere uitwerking van het ontwerp
 • De specialist in Nederland: meer dan 10 jaar ervaring met trillingen en laagfrequent geluid

Door de toenemende verstedelijking en vraag naar mobiliteit neemt de druk op binnenstedelijke mobiliteit toe. Daarom worden hoogwaardige openbaarvervoerverbindingen aangelegd, of aanpassingen gedaan aan bestaande infrastructuur. In drukbevolkte gebieden kan dit leiden tot een toename van bijvoorbeeld geluid- en trillingshinder bij omwonenden.

Om klachten over trillingen en laagfrequent geluid (het kenmerkende rommelende ‘metro’-geluid) te voorkomen, ontzorgen wij u bij het opstellen van een bestemmingsplan, provinciaal inpassingsplan (PIP), milieu effect rapportage (MER) of tracébesluit. Op basis van metingen en op de praktijk geënte modellen berekenen wij de toename in hinder. Wij adviseren over optimalisatie van het ontwerp of het nemen van maatregelen en leveren visueel krachtige rapportages waarmee u uw besluiten kunt motiveren en stakeholders kunt informeren.

De wereld van trillingsonderzoeken kent geen wetgeving. Dat leidt tot veel variatie in de kwaliteit van trillingsonderzoeken, en dus ook in de resultaten ervan: terwijl de ene adviseur maatregelen adviseert tegen hoge kosten, kan een ander iets totaal anders adviseren. Maar wat is nu verstandig met het oog op het realiseren van een goed woon- en leefklimaat voor omwonenden aan de ene kant, en aan de andere kant zo laag mogelijke realisatiekosten?

Bent u op zoek naar een deskundig, juridisch afgewogen oordeel? Met meer dan 10 jaar ervaring zijn wij een van de experts in Nederland. Met een pragmatische blik, veel ervaring in meer dan honderd projecten, oog voor ieders belang en voor de juridische consequenties geven wij een afgewogen oordeel waar u concreet mee verder kunt.

Projecten

 • Monitoring Schiphol

  Om schade aan gebouwen en verstoring van kritische bedrijfsprocessen tijdens bouwwerkzaamheden op Schiphol te voorkomen, worden de bestaande assets met een zelflerend monitoringssysteem bewaakt. In opdracht van Movares hebben wij samen met Movares en Zensor dit monitoringssysteem opgezet op basis van sensor- en open data. Wij verzorgen binnen dit project het opstellen van monitorings-plannen, interpretatie en analyse van de data en sturen het zelflerend maken van het systeem aan, zodat afwijkingen vroegtijdig worden gedetecteerd.

 • Nieuwbouw Spaanse Leger

  In Nijkerk wordt naast het spoor een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Wij hebben op basis van trillingsmetingen predicties gemaakt voor de toekomstige bebouwing en maatregelen voorgesteld: een deel van de bebouwing is verschoven, soms is gekozen voor andere bebouwing en er is een gecombineerd geluid- en trillings-scherm voorzien. Met deze kostenefficiënte aanpassingen aan het plan is het mogelijk om een acceptabel woon- en leefklimaat te realiseren in de woningen.

 • Trillingsonderzoek MER De Hoef-West

  e gemeente Amersfoort herontwikkelt de wijk De Hoef-West van een kantoorgebied naar een stadswijk: het Hoefkwartier. De wijk is gelegen tussen twee spoorlijnen, waardoor treinverkeer voor trillingshinder kan zorgen. In het kader van de m.e.r.-procedure hebben wij op basis van metingen predicties uitgevoerd om vast te stellen welke ontwikkelmogelijkheden er zijn in het gebied, en welke constructieve randvoorwaarden moeten worden gesteld aan de verdere uitwerking van de plannen.

 • Trillingsonderzoek voor MER en PIP Maaslijn

  De provincies Limburg, Noord Brabant en Gelderland willen de Maaslijn, de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond, opwaarderen. Hiervoor wordt het traject geëlektrificeerd, waardoor de rijsnelheid en betrouwbaarheid van het traject omhoog kan. In opdracht van Movares stellen wij de achtergrondrapportages voor het MER en PIP op, waarbij we op basis van metingen en modelberekeningen vaststellen wat de effecten van het project op trillingshinder voor omliggende gebouwen zijn.

Team

Wij zijn de onafhankelijke specialist op het gebied van datastrategieën, trillingen en laagfrequent geluid. Als dat voor u tot een betere oplossing leidt, werken we samen met partners die hun eigen expertise inbrengen. Onze kracht ligt in een gestructureerde aanpak waarbij we met behulp van (meet)data of modellen efficiënt een optimale oplossing genereren. Wij doen dat met een pragmatische blik, een systematische en logische aanpak en altijd met oog voor uw belang.

Pieter Boon
Pieter BoonProjectmanager en consultant
Weet als geen ander hoe je een overvloed aan informatie vertaalt naar bruikbaar inzicht of een pragmatisch advies.
Thijmen van der Veen
Thijmen van der VeenData Consultant
Fan van open geodata: door het gebruiken van open data zijn veel processen efficiënter te maken en is veel informatie met een druk op de knop beschikbaar.

Onze klanten

Contact

Nijverheidsweg 16b
3534 AM Utrecht

pieter@we-boost.nl

Contact

We-Boost Data logoAmsterdamsestraatweg 285
3551CE Utrecht

pieter@we-boost.nl

Het logo van We-Boost Data (middel)